Vår Strategi

En global makro-strategi med låg korrelation mot aktier och räntor.

BGA är en fondandelsfond som bygger på en process där förvaltaren identifierar makroekonomiska trender i världen. Därefter väljs tillgångsslag och marknader ut för investering efter vissa kriterier. Vad som bestämmer hur stor andel av kapital som allokeras till respektive tillgångsslag och marknad är risken i de underliggande tillgångsslagen/marknaderna. 

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, ränta på 30 dagars statsskuldväxlar +4%. Räntan på 30 dagars statsskuldväxlar definieras som Riksbankens fixing av 30 dagars statsskuldväxlar sista bankdagen i föregående kalendermånad. Fonden ämnar generera en avkastning över det historiska snittet för en 50/50 portfölj (räntor och aktier) vilket är 5% per år, oberoende av marknadens utveckling för aktier och obligationer. 

Fondens exponering motsvaras i ett normalläge av en portfölj som består av 50% obligationer och 50% aktier, men kan komma att avvika signifikant om globala makrotrender skapar möjligheter för annan portföljallokering än normalläget. Fonden ämnar att över tid ha en låg korrelation mot aktier och räntor och skapa avkastning oberoende av marknadens utveckling genom aktivt positionstagande i fonder, räntor, aktier och valuto

Fondens exponering motsvaras i ett normalläge av en portfölj som består av 50% obligationer och 50% aktier. Fondens förvaltning baseras på en global makro-strategi med låg korrelation mot aktier, dvs fondens mål är att generera avkastning oberoende av marknadens riktning. Detta uppnås genom aktiv positionering med en bred palett av underliggande tillgångsslag som aktie-sektorer, räntor, fonder, valutor och volatilitet. Strategin inkorporerar analys på data från globala och sektor-baserade aktieindex kombinerat med datapunkter från globalmakro (FICC). 

En kvantitativ och kvalitativ sentiments-analys som följer institutionella flöden med fokus på passiva strategier, CTA’s och risk parity/vol target strategier men även retail-flöden. Val av allokering sker genom förvaltarens properitära modeller. Risk management och positionshantering är helt prisbaserad, vilket gör att Risk Reward tydligt kan definieras och implementeras innan exponering är tagen. 

Fondens medel får placeras i derivatinstrument, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får det även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. 

Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad utom EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

Fonden har ingen geografisk begränsning eller begränsningar avseende placeringar i olika branscher. 

Fondens sammanlagda exponering får maximalt uppgå till 200 procent av fondens värde. Med fondens sammanlagda exponering avses exponering genom derivatinstrument, penninglån och tekniker och instrument beräknad i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt värdet av övriga i fondens ingående finansiella instrument och tillgångar. 

Fonden investerar i derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får investera i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § LVF. 

Fonden får investera i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. Fonden kan komma att använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång i fonden. Fondens medel får placeras i andelar i andra värdepappersfonder och fondföretag enligt 5 kap. 15 §. 

Fondens placeringsinriktning innebär att fonden kan placera en betydande del av fondens tillgångar i fondandelar. 

small_c_popup.png

Ange din e-post för att gå med i vår e-postlista